Mirror Sailing in WA

For Fun, For Competition, For Real ... ... the home of the Mirror Class Association of WA (Inc)

Reunions

2012 Reunion - Our 50th Birthday Reunion on the 26th February 2012 was a memorable afternoon. Around 100 former Mirror sailors and their families gathered for a special afternoon during which many great memories were revisited. Some of the famous early families were represented including Laws, Protts and Grannerys amongst others.  John Prott 1971 Australian Junior Champion and son of MCAWA founding committee member lead the birthday wishes, cutting of the cake and singing of happy birthday.  

Many asked about the next reunion.  Well either 2016 or 2018 to celebrate 50 years of the Mirror in WA.  However in the meantime we propose to schedule an annual catch up one afternoon each summer at the RFBYC main clubhouse bar.  This will be promoted to all who attended this year who will hopefully help spread the word.

Having heard many wonderful stories and anecdotes on the day I am also proposng that the MCAWA commence compiling a "book" of Mirror memories from the last 50 years to launch in 2016 or 2018.  Please give serious consideration to spending a few minutes writing or recording your memories of the Mirror.  Also if you would to be more involved I'd love to hear from you.

Lastly, thaks to everyne who helped plan the day and all of those who attended, you are a wonderful group of people.

All the best.

Rik Thornton, President.

We'd love to display your memorabilia and photos too.  Leave your details here and keep coming back to stay informed about the reunion or email rik@fwamedia.com.au

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

235 Comments

Reply labedroomLusia
9:37 AM on April 4, 2020 
Modern bedroom sets
Have a desire update your interior? Check out the innovations of goods home from new compilation, in which are as goods with racy floral patterns and colors and products with luxurious texture and finish metallic. Poof for the garden is obligatory attribute any villas. In our online store you can buy reliable furniture for any house. We can deliver in BEVERLY HILLS to you all furniture at desired time day.Retail prices, which are now offers online shop office furniture GRIFFIT PARK quite all visitor.As a rule low price may cause certain questions in a relationship properties furniture. The catalog which filled diverse items furniture composes just first-class products.
Reply wbpffobs
3:36 AM on April 4, 2020 
https://pbase.com/topics/laweurope2/woodbridge_high_magnussen_ba hemp seed oil no cbd in us aldactone http://alkord.kiev.ua/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=
user&id=534888 site More buy furabid instrukcija 19 por ciento sea apropiado se puede cuestionar, apunt. modifying your habits to help prevent symptoms. http://www.nanpuu.jp/feed2js/feed2js.php?src=//sandyzine.com reason is simple. Although about 8 percent also had overseas dermovate on line more details http://parekhgroupindia.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist
&task=user&id=125424 see more http://jyotu.net/modules/wordpress/wp-ktai.php?view=redir&url=htt
p%3A//firstmet.club nodict actually site Web arimidex in uk View more followed created a public scare and led symbicort legit can i buy http://www.vladinfo.ru/away.php?url=https://cbdallgood.com all details http://maps.google.com.ph/url?q=http://brendawhitlock.com a glucagonlike peptide1 GLP1 receptor agonist, regulates appetite in a similar Link http://valorus-advertising.com/index.php?option=com_k2&view=iteml
ist&task=user&id=140266 order retacnyl on sale
Reply wynkwhvn
12:36 AM on April 2, 2020 
viagra ako funguje canadian pharmacy
Reply RichardFlupt
2:20 AM on April 1, 2020 
Ð?аÑ?а Ñ?иÑ?меннаÑ? Ñ?лÑ?жба пеÑ?евозки оÑ?ганизована длÑ? Ñ?ого, Ñ?Ñ?обÑ? наÑ?им заказÑ?икам бÑ?ло Ñ?добно. У наÑ?ей Ñ?иÑ?мÑ? Ð?Ð?Ð? ЧебокÑ?аÑ?Ñ? имееÑ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?аÑ? Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?лÑ?нÑ?Ñ? и Ñ?обÑ?Ñ?веннÑ?й паÑ?к авÑ?омобилей. Ð?аÑ?а знамениÑ?аÑ? междÑ?наÑ?однаÑ? компаниÑ? гоÑ?ова Ñ?овеÑ?Ñ?иÑ?Ñ? доÑ?Ñ?авкÑ? пÑ?одÑ?кÑ?а длÑ? ваÑ? в опÑ?ималÑ?ное вÑ?емÑ?. Ð?лÑ? Ñ?Ñ?ой Ñ?ели пÑ?оÑ?Ñ?о закажиÑ?е Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?лÑ?гÑ?. Ð? Ñ?Ñ?ом Ñ?лÑ?Ñ?ае ваÑ?е изделие бÑ?деÑ? доÑ?Ñ?авлено невеÑ?оÑ?Ñ?но Ñ?оÑ?но и бÑ?Ñ?Ñ?Ñ?о. Ð?ожно без пÑ?облем Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?ваÑ?Ñ? на Ñ?воевÑ?еменное Ñ?опÑ?овождение, оÑ?менное каÑ?еÑ?Ñ?во пеÑ?аÑ?и и индивидÑ?алÑ?нÑ?е Ñ?еÑ?ениÑ?.
меÑ?ок длÑ? мÑ?Ñ?оÑ?а полипÑ?опиленовÑ?й


Ð?Ñ?едпÑ?иÑ?Ñ?ие Ð?Ð?Ð? Ð?аÑ?ков Ð?опейÑ?к Ñ?Ñ?Ñ?емиÑ?Ñ?Ñ? пÑ?едоÑ?Ñ?авиÑ?Ñ? заказÑ?икÑ?, пÑ?едпоÑ?Ñ?иÑ?елÑ?нÑ?й Ñ?оваÑ? и Ñ?еÑ?виÑ?. Ð?аÑ? огÑ?омнÑ?й запаÑ? изделий(пакеÑ?аÑ? пвÑ?) на Ñ?оÑ?говом Ñ?кладе, бÑ?Ñ?Ñ?Ñ?ое полÑ?Ñ?ение заÑ?вок, великолепное обÑ?лÑ?живание покÑ?паÑ?елей и оÑ?енÑ? доÑ?Ñ?Ñ?пнÑ?е Ñ?енÑ? даеÑ? возможноÑ?Ñ?Ñ? кÑ?пиÑ?Ñ? пакеÑ?аÑ? из полиÑ?Ñ?илена низкого давлениÑ? (пнд) каждомÑ?. Ð?намениÑ?аÑ? междÑ?наÑ?однаÑ? компаниÑ? изгоÑ?овлÑ?еÑ?, импоÑ?Ñ?иÑ?Ñ?еÑ? и поÑ?Ñ?авлÑ?еÑ? вÑ?е видÑ? Ñ?паковки(пакеÑ?ов из воздÑ?Ñ?но-пÑ?зÑ?Ñ?Ñ?аÑ?ой пленки ).
Reply godnagind
11:49 PM on March 31, 2020 
ЧÑ?о нÑ?жно длÑ? вÑ?ода в магазинÑ? Hydra
Ð?з-за Ñ?ого, Ñ?Ñ?о магазинÑ? маÑ?кеÑ?плейÑ? Ð?идÑ?а занимаÑ?Ñ?Ñ?Ñ? пÑ?одажами запÑ?еÑ?еннÑ?Ñ? Ñ?оваÑ?ов, пÑ?епаÑ?аÑ?ов и Ñ?Ñ?лÑ?г, возникаеÑ? Ñ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?веннÑ?й Ñ?иÑ?к попаÑ?Ñ?Ñ? в поле зÑ?ениÑ? пÑ?авооÑ?Ñ?аниÑ?елÑ?нÑ?Ñ? оÑ?ганов.

Ð?оÑ?Ñ?омÑ? длÑ? вÑ?ода Ñ?екомендÑ?еÑ?Ñ?Ñ? иÑ?полÑ?зоваÑ?Ñ? hydraruzxpnew4af onion зеÑ?кала. ТолÑ?ко Ñ?ак вÑ? можеÑ?е войÑ?и на гидÑ?Ñ?. Ð?лагодаÑ?Ñ? оÑ?обенноÑ?Ñ?Ñ?м Ñ?еневого Ñ?егменÑ?а инÑ?еÑ?неÑ?а Ñ?облÑ?даеÑ?Ñ?Ñ? макÑ?ималÑ?нÑ?й Ñ?Ñ?овенÑ? анонимноÑ?Ñ?Ñ?. Ð? Ñ?Ñ?о ознаÑ?аеÑ?, Ñ?Ñ?о каждÑ?й покÑ?паÑ?елÑ? и пÑ?одавеÑ? можеÑ? Ñ?Ñ?вÑ?Ñ?воваÑ?Ñ? Ñ?ебÑ? в безопаÑ?ноÑ?Ñ?и.
Ð?оÑ?емÑ? длÑ? вÑ?ода на Ð?идÑ?Ñ? нелÑ?зÑ? иÑ?полÑ?зоваÑ?Ñ? обÑ?Ñ?нÑ?й бÑ?аÑ?зеÑ?
Ð?ело в Ñ?ом, Ñ?Ñ?о даннÑ?е Ñ? обÑ?Ñ?ного бÑ?аÑ?зеÑ?а легко оÑ?Ñ?ледиÑ?Ñ?. Ð? Ñ?Ñ?им полÑ?зÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? пÑ?авооÑ?Ñ?аниÑ?елÑ?нÑ?е оÑ?ганÑ? длÑ? пÑ?еÑ?еÑ?ениÑ? пÑ?оÑ?ивопÑ?авнÑ?Ñ? дейÑ?Ñ?вий.

Ð?лÑ? вÑ?ода на Ð?идÑ?Ñ? вам понадобÑ?Ñ?Ñ?Ñ?:

СпеÑ?иалÑ?нÑ?й TOR-бÑ?аÑ?зеÑ?;
VPN-Ñ?еÑ?виÑ?Ñ?;
Ð?нонимнÑ?е пÑ?окÑ?и-Ñ?еÑ?веÑ?а.

Ð?о Ñ?Ñ?Ñ?и доÑ?Ñ?аÑ?оÑ?но одного ТÐ?Р-бÑ?аÑ?зеÑ?а. С его помоÑ?Ñ?Ñ? можно заÑ?егиÑ?Ñ?Ñ?иÑ?оваÑ?Ñ?Ñ?Ñ? на гидÑ?е и делаÑ?Ñ? покÑ?пки. Такой бÑ?аÑ?зеÑ? иÑ?полÑ?зÑ?еÑ? деÑ?енÑ?Ñ?ализованнÑ?Ñ?, лÑ?ковиÑ?нÑ?Ñ? маÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?изаÑ?иÑ?. Ð?лагодаÑ?Ñ? ей ваÑ? IP-адÑ?еÑ? невозможно оÑ?Ñ?ледиÑ?Ñ?.

Ð?лÑ? повÑ?Ñ?ениÑ? анонимноÑ?Ñ?и, можно иÑ?полÑ?зоваÑ?Ñ? VPN-подклÑ?Ñ?ение Ñ?овмеÑ?Ñ?но Ñ? ТÐ?Р-бÑ?аÑ?зеÑ?ом. Таким обÑ?азом, вÑ? полÑ?Ñ?иÑ?е дополниÑ?елÑ?нÑ?Ñ? заÑ?иÑ?Ñ? пÑ?и Ñ?овеÑ?Ñ?ении покÑ?пок Ñ? Ð?идÑ?Ñ?.

https://hydra-pay.net/
url says...
https://hydra-pay.net/
Reply lmocbrpc
10:10 PM on March 31, 2020 
cialis 60 mg price
cialis 20mg online can take 10mg cialis daily
Reply godnagind
12:31 AM on March 31, 2020 
Ð?акие Ñ?оваÑ?Ñ? пÑ?едÑ?Ñ?авленÑ? на Ð?идÑ?е
Так как Ð?идÑ?а Ñ?влÑ?еÑ?Ñ?Ñ? макÑ?еÑ?плейÑ?ом, Ñ?абоÑ?аÑ?Ñ?ем в Ð?аÑ?кнеÑ?е, Ñ?о и Ñ?оваÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ? бÑ?дÑ?Ñ? Ñ?ооÑ?веÑ?Ñ?Ñ?вÑ?Ñ?Ñ?ие. Ð? оÑ?новном запÑ?еÑ?еннаÑ? пÑ?одÑ?кÑ?иÑ?, коÑ?оÑ?Ñ?Ñ? нелÑ?зÑ? кÑ?пиÑ?Ñ? обÑ?Ñ?нÑ?м Ñ?поÑ?обом.

Ð?окÑ?паÑ?ели могÑ?Ñ? найÑ?и наÑ?коÑ?иÑ?еÑ?кие веÑ?еÑ?Ñ?ва, оÑ?Ñ?жие, даннÑ?е банковÑ?киÑ? каÑ?Ñ?, подделÑ?нÑ?е докÑ?менÑ?Ñ?. Ð?Ñ?и Ñ?Ñ?ом аÑ?Ñ?оÑ?Ñ?именÑ? Ñ?оваÑ?ов опÑ?еделÑ?еÑ?Ñ?Ñ? Ñ?пÑ?оÑ?ом. Чем попÑ?лÑ?Ñ?нее Ñ?оваÑ? или Ñ?Ñ?лÑ?га, Ñ?ем она Ñ?аÑ?е бÑ?деÑ? поÑ?влÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? в магазинаÑ? Ð?идÑ?Ñ?.

Ð?Ñ?оме Ñ?Ñ?ого, hydra center Ñ?добен длÑ? иÑ?полÑ?зованиÑ?. ТоваÑ?Ñ? и Ñ?Ñ?лÑ?ги оÑ?Ñ?оÑ?Ñ?иÑ?ованÑ? по каÑ?алогам. СÑ?Ñ?еÑ?Ñ?вÑ?еÑ? поиÑ?к, пÑ?и помоÑ?и коÑ?оÑ?ого можно легко найÑ?и нÑ?жнÑ?й Ñ?оваÑ? или магазин.
Ð?ак пÑ?иобÑ?еÑ?Ñ?и Ñ?оваÑ? в маÑ?кеÑ?плейÑ?е Hydra
Так как hydra Ñ?айÑ? анонимнÑ?Ñ? пÑ?одаж, Ñ?о вам не нÑ?жно Ñ?казÑ?ваÑ?Ñ? Ñ?вои лиÑ?нÑ?е даннÑ?е. Ð?лÑ? Ñ?егиÑ?Ñ?Ñ?аÑ?ии доÑ?Ñ?аÑ?оÑ?но:

Ð?Ñ?идÑ?маÑ?Ñ? логин;
Ð?аполниÑ?Ñ? поле Ñ? паÑ?олем.

Ð?а hydra Ñ?егиÑ?Ñ?Ñ?аÑ?иÑ? займеÑ? Ñ? ваÑ? неÑ?колÑ?ко Ñ?екÑ?нд. Ð?оÑ?ле Ñ?Ñ?ого, вÑ? Ñ?можеÑ?е полÑ?Ñ?иÑ?Ñ? доÑ?Ñ?Ñ?п к лиÑ?номÑ? кабинеÑ?Ñ?, Ñ?еÑ?ез коÑ?оÑ?Ñ?й можно пополниÑ?Ñ? Ñ?вой баланÑ? в кÑ?ипÑ?овалÑ?Ñ?е.

Ð?оÑ?ле пеÑ?евода Ñ?иÑ?Ñ?овÑ?Ñ? акÑ?ивов на Ñ?вой Ñ?Ñ?еÑ? в Ð?идÑ?е, пеÑ?еÑ?одиÑ?е к вÑ?боÑ?Ñ? Ñ?оваÑ?ов или Ñ?Ñ?лÑ?г. ТÑ?Ñ? вÑ?е Ñ?же более пÑ?ивÑ?Ñ?но и пÑ?оÑ?еÑ?Ñ? Ñ?Ñ?ож на покÑ?пкÑ? в Ñ?Ñ?андаÑ?Ñ?нÑ?Ñ? инÑ?еÑ?неÑ?-магазинаÑ?.

Ð?Ñ?полÑ?зованиÑ? кÑ?ипÑ?овалÑ?Ñ?Ñ? длÑ? покÑ?пок необÑ?одимо длÑ? Ñ?ого, Ñ?Ñ?обÑ? пÑ?авооÑ?Ñ?аниÑ?елÑ?нÑ?е оÑ?ганÑ? не Ñ?могли оÑ?Ñ?ледиÑ?Ñ? ваÑ?Ñ? лиÑ?ноÑ?Ñ?Ñ? Ñ?еÑ?ез Ñ?инанÑ?овÑ?е Ñ?Ñ?анзакÑ?ии.

https://hydra-pay.net/
url says...
https://hydra-pay.net/
Reply zhpuodyj
8:22 PM on March 29, 2020 
cialis 20 mg online bestellen cheap cialis 2.5mg what if cialis does not work the first time
Reply MarkCip
10:29 AM on March 28, 2020 
Isotretinoin 10mg overseas low price https://buyciallisonline.com/# - cialis generic buy Will Amoxicillin Get You High buy cialis 5mg Buy Antabuse Online Discount
Reply hrdadneafa
12:51 AM on March 27, 2020 
Reply xudkqmhx
1:48 PM on March 26, 2020 
where can you buy generic viagra https://usbuyes.com/# - viagra for men
Reply qgsavyps
11:40 AM on March 25, 2020 
buy cheap cialis online reviews buy cialis online canada cialis heartburn cure
Reply Williamskica
1:36 PM on March 24, 2020 
http://quicklion.eu/ easenispurse
Reply gmhxoskc
5:11 AM on March 22, 2020 
online canadian viagra
https://canadlanpharmacy.com/ - viagra coupons
Reply hadrawanc
12:52 PM on March 18, 2020 
Reply PinUp
4:03 AM on March 18, 2020 
Ð?ин Ð?п казино Pin Up Casino оÑ?иÑ?иалÑ?нÑ?й Ñ?айÑ? игÑ?аÑ?Ñ? на денÑ?ги или беÑ?плаÑ?но
Reply KristinaOwece
2:10 PM on March 15, 2020 
Anybody home? :)
Reply YenovoU731
7:24 PM on March 10, 2020 
Hi there, just came across your posts, really appreciate your works!
Would like to post some useful links, hope you like it.
Youtube Converter
y2mate
Youtube to mp3
Youtube to mp3 downloader
YouTube MP3 å¤?æ??
Youtube to mp4
Reply ForexKiff
2:36 PM on March 10, 2020 
bitcoin botnet hack forums host https://currency-trading-brokers.com

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.