Mirror Sailing in WA

For Fun, For Competition, For Real ... ... the home of the Mirror Class Association of WA (Inc)

Reunions

2012 Reunion - Our 50th Birthday Reunion on the 26th February 2012 was a memorable afternoon. Around 100 former Mirror sailors and their families gathered for a special afternoon during which many great memories were revisited. Some of the famous early families were represented including Laws, Protts and Grannerys amongst others.  John Prott 1971 Australian Junior Champion and son of MCAWA founding committee member lead the birthday wishes, cutting of the cake and singing of happy birthday.  

Many asked about the next reunion.  Well either 2016 or 2018 to celebrate 50 years of the Mirror in WA.  However in the meantime we propose to schedule an annual catch up one afternoon each summer at the RFBYC main clubhouse bar.  This will be promoted to all who attended this year who will hopefully help spread the word.

Having heard many wonderful stories and anecdotes on the day I am also proposng that the MCAWA commence compiling a "book" of Mirror memories from the last 50 years to launch in 2016 or 2018.  Please give serious consideration to spending a few minutes writing or recording your memories of the Mirror.  Also if you would to be more involved I'd love to hear from you.

Lastly, thaks to everyne who helped plan the day and all of those who attended, you are a wonderful group of people.

All the best.

Rik Thornton, President.

We'd love to display your memorabilia and photos too.  Leave your details here and keep coming back to stay informed about the reunion or email rik@fwamedia.com.au

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

186 Comments

Reply EllNelt
9:31 PM on January 20, 2020 
Comprar Viagra Por Paypal
url=http://cialibuy.com says...
buy generic cialis online
Trustedtablets Buy Viagra Usa Cialis Canadian Pharmacy Quick Shipping
Reply VelmaVoift
5:14 PM on January 20, 2020 
Hello,I look for new acquaintances! Men are more than 20 years.
a little about me:https://about.me/ruthmcfarlane/
Reply steklinru
12:40 AM on January 17, 2020 
Ð?згоÑ?овление виÑ?Ñ?ин
https://steklin.ru/

url=https://steklin.ru/aquriumi/ says...
Ð?згоÑ?овление акваÑ?иÑ?мов
Reply mastwinddow
4:43 AM on January 16, 2020 
УÑ?Ñ?ановка, Ñ?емонÑ? пвÑ?, алÑ?миниевÑ?Ñ? окон, Ñ?емонÑ? и замена Ñ?Ñ?Ñ?ниÑ?Ñ?Ñ?Ñ?
Ð?згоÑ?овление и Ñ?Ñ?Ñ?ановка моÑ?киÑ?нÑ?Ñ? Ñ?еÑ?ок, оÑ?делка балконов Ð?Ñ?аÑ?нодаÑ?!

https://window-master23.ru/greyushchie-okna/

url=https://window-master23.ru/podokonniki/ says...
Ð?РÐ?Ð?Ð?Ð?Ð? Ð? УСТÐ?Ð?Ð?Ð?Ð?Ð? Ð?Ð?Ð?Ð?Ð?Ð?Ð?Ð?Ð?Ð?Ð?Ð?
Reply RichardFlupt
4:45 PM on January 15, 2020 
Ð?аÑ?а Ñ?иÑ?меннаÑ? Ñ?еÑ?виÑ?наÑ? Ñ?лÑ?жба пеÑ?евозки бÑ?ла оÑ?нована в Ñ?елÑ?Ñ? Ñ?добÑ?Ñ?ва поÑ?Ñ?ебиÑ?елей. У наÑ?ей знамениÑ?ой коÑ?поÑ?аÑ?ии Ð?Ð?Ð? Ð?овиÑ?ков Ð?линÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?вÑ?еÑ? Ñ?вой авÑ?омобилÑ?нÑ?й паÑ?к и Ñ?Ñ?аÑ? Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?лÑ?нÑ?Ñ?. Ð?аÑ?а Ñ?пеÑ?иализиÑ?ованнаÑ? междÑ?наÑ?однаÑ? компаниÑ? гоÑ?ова Ñ?делаÑ?Ñ? доÑ?Ñ?авкÑ? вÑ?пÑ?Ñ?каемой пÑ?одÑ?кÑ?ии вам в подÑ?одÑ?Ñ?ее вÑ?емÑ?. Ð?лÑ? вÑ?его Ñ?Ñ?ого пÑ?оÑ?Ñ?о-напÑ?оÑ?Ñ?о Ñ?делаеÑ?е заказ Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?лÑ?гÑ?. Ð?Ñ?и Ñ?акиÑ? обÑ?Ñ?оÑ?Ñ?елÑ?Ñ?Ñ?ваÑ? ваÑ? пÑ?одÑ?кÑ? бÑ?деÑ? доÑ?Ñ?авлен оÑ?енÑ? бÑ?Ñ?Ñ?Ñ?о и Ñ?оÑ?но. Ð?ожно без пÑ?облем Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?ваÑ?Ñ? на оÑ?лиÑ?ное каÑ?еÑ?Ñ?во пеÑ?аÑ?и, пеÑ?Ñ?оналÑ?ное Ñ?еÑ?ение и Ñ?воевÑ?еменное Ñ?опÑ?овождение.
url=https://paketos.ru/catalog/pakety-iz-poliprolilena-s-ploskim
-dnom/ says...

кÑ?пиÑ?Ñ? пакеÑ?Ñ? Ñ? плоÑ?ким дномÐ?а пÑ?оÑ?Ñ?жении более 8 леÑ? оÑ?ганизаÑ?ииÐ?Ð?Ð? Ð?аÑ?инкин Ð?овоÑ?еÑ?каÑ?Ñ?к пÑ?иÑ?одиÑ?Ñ? на помоÑ?Ñ? Ñ?иÑ?мам в Ñ?азлиÑ?нÑ?Ñ? веÑ?вÑ?Ñ? пÑ?омÑ?Ñ?ленного пÑ?оизводÑ?Ñ?ва наÑ?одиÑ?Ñ? идеалÑ?нÑ?е Ñ?еÑ?ениÑ? длÑ? пакеÑ?иÑ?ованиÑ? Ñ?воей пÑ?одÑ?кÑ?ии. Ð?Ñ? пÑ?едпоÑ?иÑ?аем Ñ?еÑ?нологиÑ?еÑ?кие нововведениÑ?, Ñ?клон на паÑ?Ñ?неÑ?а и желание к неизменномÑ? Ñ?овеÑ?Ñ?енÑ?Ñ?вованиÑ?. Ð?Ñ?андиознÑ?й аÑ?Ñ?оÑ?Ñ?именÑ? пÑ?одÑ?кÑ?ии ( пакеÑ?Ñ? Ñ? плоÑ?ким дном), позволÑ?Ñ?Ñ? Ñ?довлеÑ?воÑ?иÑ?Ñ? пожеланиÑ? веÑ?Ñ?ма Ñ?Ñ?ебоваÑ?елÑ?нÑ?Ñ? коммеÑ?Ñ?еÑ?киÑ? паÑ?Ñ?неÑ?ов. ТÑ?анÑ?поÑ?Ñ?иÑ?овка Ñ?оваÑ?а пÑ?оизводиÑ?Ñ?Ñ? в каждÑ?й Ñ?айон гоÑ?Ñ?даÑ?Ñ?Ñ?ва.
Reply playblackqq
7:43 AM on January 15, 2020 
Play blackjack online
One of the most popular card games in the casino is blackjack. Yes, there is still poker and baccarat, but it is blackjack games that attract the attention of all gamblers. Today, visiting a real casino has become a bad habit, but all fans of gambling try to play in a virtual casino. Therefore, the site playblackjackst.com and collected all the optionsv for playing blackjack online.


http://playblackjackst.com/

play blackjack for cash online wisconsin blackjack math
url=http://playblackjackst.com/ says...
blackjack game online
video blackjack strategies
Reply banckdbo
4:53 AM on January 13, 2020 
СайÑ?
url=http://bankdbo.ru/ says...
Ð?анк Ð?Ð?Ð? â?? Ð?иÑ?Ñ?анÑ?ионное Ð?анковÑ?кое Ð?бÑ?лÑ?живание
â?? инÑ?оÑ?маÑ?ионнÑ?й Ñ?еÑ?Ñ?Ñ?Ñ?, поÑ?вÑ?Ñ?еннÑ?й диÑ?Ñ?анÑ?ионнÑ?м Ñ?Ñ?лÑ?гам, коÑ?оÑ?Ñ?е кÑ?едиÑ?нÑ?е оÑ?ганизаÑ?ии (банки) пÑ?едлагаÑ?Ñ? Ñ?воим клиенÑ?ам. Ð?Ñ?оекÑ? Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?овал в маÑ?Ñ?е 2011 года.

Ð?лагодаÑ?Ñ? бÑ?Ñ?номÑ? Ñ?азвиÑ?иÑ? новÑ?Ñ? Ñ?еÑ?нологий, а Ñ?акже Ñ?оÑ?Ñ?Ñ? и Ñ?овеÑ?Ñ?енÑ?Ñ?вованиÑ? Ñ?инанÑ?ового Ñ?екÑ?оÑ?а Ñ?азвиÑ?ие и Ñ?аÑ?пÑ?оÑ?Ñ?Ñ?анение Ñ?Ñ?лÑ?г диÑ?Ñ?анÑ?ионного банковÑ?кого обÑ?лÑ?живаниÑ? пÑ?оиÑ?Ñ?одиÑ? наÑ?Ñ?олÑ?ко Ñ?Ñ?Ñ?емиÑ?елÑ?но, Ñ?Ñ?о Ñ?же не за гоÑ?ами Ñ?о вÑ?емÑ?, когда подавлÑ?Ñ?Ñ?ее болÑ?Ñ?инÑ?Ñ?во лÑ?дей бÑ?дÑ?Ñ? Ñ?ак или инаÑ?е вовлеÑ?енÑ? в пÑ?оÑ?еÑ?Ñ?Ñ? Ð?Ð?Ð?. Ð?дни бÑ?дÑ?Ñ? полÑ?зоваÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?даленнÑ?ми Ñ?Ñ?лÑ?гами банков, дÑ?Ñ?гие â?? Ñ?акие Ñ?Ñ?лÑ?ги оказÑ?ваÑ?Ñ?, нÑ? а Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?и â?? Ñ?азÑ?абаÑ?Ñ?ваÑ?Ñ? вÑ?е необÑ?одимое длÑ? Ñ?ого, Ñ?Ñ?обÑ? Ñ?Ñ?лÑ?ги Ð?Ð?Ð? Ñ?абоÑ?али на нÑ?жном Ñ?Ñ?овне (Ñ?оздаваÑ?Ñ? необÑ?одимое Ñ?иÑ?Ñ?емное и пÑ?икладное пÑ?огÑ?аммное обеÑ?пеÑ?ение, Ñ?азÑ?абаÑ?Ñ?ваÑ?Ñ? Ñ?Ñ?едÑ?Ñ?ва заÑ?иÑ?Ñ?, пÑ?оизводиÑ?Ñ? Ñ?еÑ?ниÑ?еÑ?кие и коммÑ?никаÑ?ионнÑ?е Ñ?Ñ?едÑ?Ñ?ва и Ñ?.п.).

http://bankdbo.ru/
url=http://bankdbo.ru/ says...
Ð?Ñ?едиÑ?наÑ? иÑ?Ñ?оÑ?иÑ?
Reply hemeImmups
7:16 PM on January 8, 2020 
http://forums.gogames.me/space-uid-6347921.html http://forum.airporthaber.com/member.php?u=313247 http://boss.why3s.cc/boss/home.php?mod=space&uid=57441 http://icts-spb.com/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=13
7335 http://lazienkiportal.pl/forum/member.php?action=profile&uid=2332
61 http://outdoor74.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=21
8322 http://torzhokadm.nichost.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_vi
ew&UID=269003 http://gaxy.nj310.com/home.php?mod=space&uid=102299 http://bbs.njukao.com/space-uid-886085.html http://citadel-station.net/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&
u=10915 http://bbs.zsuky.com/space-uid-1151185.html http://www.wdrepair.com/wd-ar/home.php?mod=space&uid=122606 http://bbs.xdoumi.com/space-uid-1106013.html http://hdkaraokesong.com/space-uid-170454.html http://seafishzone.com/home.php?mod=space&uid=429335 https://forum.rcl-cheats.ru/member.php?u=100205 https://forums.factorio.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=788
26 http://www.rainbowingarden.com/home.php?mod=space&uid=13493 http://bbs.0539.biz/home.php?mod=space&uid=409203 http://sscds.com/home.php?mod=space&uid=609835 http://toa2011.tw/home.php?mod=space&uid=62654 http://www.rusforum.com/member.php?u=1357883 http://www.avvocatoamministrativo.eu/forum/member.php?75007-Claph
https://chatgrupo.com/foro/index.php?action=profile;u=209491 http://bbs.paobiaoqi.com/home.php?mod=space&uid=61941
sdfadfhjdsfgnsdfgsdfg4357sdfh
Best Christmas Background Photos, Pictures and Images
Best Christmas Background Photos, Pictures and Images
Best Christmas Background Photos, Pictures and Images
ace2802
Reply RickyDew
3:26 AM on January 6, 2020 
usabuycialis delivery! Comfort. Joy.
get cialis doctor


See you later in USA
usa cialis
Reply СontractorLag
6:57 PM on January 5, 2020 
When considering Inside renovators New york city or General building and construction The big apple, experienced experts as well as tested building products are preferred.

Yet our company are being actually called certainly not simply for these factors. Along with each customer of the firm our team construct the best relying on connections, due to the following attributes:

Initial budgeting and also miscalculation of the price of mending an house;
Sending regular records on the development of repair;
Interior remodellings, General building and construction-- companies that are actually delivered through a lot of institutions in New york. However our provider stays the marketplace innovator for several years. On our account, a significant lot of examples of collaboration with both individuals as well as corporations. General contractor;
Reviewing the degree of intended prices of property materials;

The manufacture of attractive elements and also home furniture for an specific design that can easily transform any type of area.
Reply Kennethescok
5:26 PM on December 31, 2019 
cialis without a doctor's prescription viagra professional cialis coupons
Reply maionimen
3:28 PM on December 28, 2019 
Ð?аждÑ?Ñ? неделÑ? в Японии вÑ?Ñ?одиÑ? новое аниме, коÑ?оÑ?ое Ð?Ñ? можеÑ?е поÑ?моÑ?Ñ?еÑ?Ñ? на наÑ?ем Ñ?айÑ?е онлайн. Ð?ни назÑ?ваÑ?Ñ?Ñ?Ñ? ongoing (онгоинги). Ð?оÑ?ле вÑ?Ñ?ода наÑ?Ñ?Ñ?паеÑ? Ñ?еÑ?ед за Ñ?анÑ?абеÑ?ами: Ñ?наÑ?ала Ñ?еÑ?ии пеÑ?еводÑ?Ñ?Ñ?Ñ? на английÑ?кий, поÑ?ом на Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?кий и Ñ?олÑ?ко поÑ?ле Ñ?Ñ?ого аниме озвÑ?Ñ?иваеÑ?Ñ?Ñ? Ñ?андабеÑ?ами и пÑ?бликÑ?еÑ?Ñ?Ñ? на аниме Ñ?айÑ?аÑ?.


Ð?Ñ? Ñ?Ñ?аÑ?аемÑ?Ñ? пÑ?бликоваÑ?Ñ? аниме как можно Ñ?анÑ?Ñ?е, но вÑ?егда нÑ?жно Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?ваÑ?Ñ?, Ñ?Ñ?о болÑ?Ñ?инÑ?Ñ?во лÑ?дей, коÑ?оÑ?Ñ?е пеÑ?еводÑ?Ñ? и озвÑ?Ñ?иваÑ?Ñ?, занимаÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?им в Ñ?вободное оÑ? Ñ?абоÑ?Ñ? вÑ?емÑ?. УважайÑ?е и Ñ?ениÑ?е иÑ? Ñ?Ñ?Ñ?д, поÑ?омÑ? Ñ?Ñ?о они вÑ?е делаÑ?Ñ? Ñ? дÑ?Ñ?ой, Ñ?ади ваÑ?его Ñ?доволÑ?Ñ?Ñ?виÑ?.

https://myanime.online/

онгоинги
Reply maionimen
4:24 AM on December 28, 2019 
Ð?аждÑ?Ñ? неделÑ? в Японии вÑ?Ñ?одиÑ? новое аниме, коÑ?оÑ?ое Ð?Ñ? можеÑ?е поÑ?моÑ?Ñ?еÑ?Ñ? на наÑ?ем Ñ?айÑ?е онлайн. Ð?ни назÑ?ваÑ?Ñ?Ñ?Ñ? ongoing (онгоинги). Ð?оÑ?ле вÑ?Ñ?ода наÑ?Ñ?Ñ?паеÑ? Ñ?еÑ?ед за Ñ?анÑ?абеÑ?ами: Ñ?наÑ?ала Ñ?еÑ?ии пеÑ?еводÑ?Ñ?Ñ?Ñ? на английÑ?кий, поÑ?ом на Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?кий и Ñ?олÑ?ко поÑ?ле Ñ?Ñ?ого аниме озвÑ?Ñ?иваеÑ?Ñ?Ñ? Ñ?андабеÑ?ами и пÑ?бликÑ?еÑ?Ñ?Ñ? на аниме Ñ?айÑ?аÑ?.


Ð?Ñ? Ñ?Ñ?аÑ?аемÑ?Ñ? пÑ?бликоваÑ?Ñ? аниме как можно Ñ?анÑ?Ñ?е, но вÑ?егда нÑ?жно Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?ваÑ?Ñ?, Ñ?Ñ?о болÑ?Ñ?инÑ?Ñ?во лÑ?дей, коÑ?оÑ?Ñ?е пеÑ?еводÑ?Ñ? и озвÑ?Ñ?иваÑ?Ñ?, занимаÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?им в Ñ?вободное оÑ? Ñ?абоÑ?Ñ? вÑ?емÑ?. УважайÑ?е и Ñ?ениÑ?е иÑ? Ñ?Ñ?Ñ?д, поÑ?омÑ? Ñ?Ñ?о они вÑ?е делаÑ?Ñ? Ñ? дÑ?Ñ?ой, Ñ?ади ваÑ?его Ñ?доволÑ?Ñ?Ñ?виÑ?.

https://myanime.online/

онгоинги
Reply Jamesjaify
12:55 PM on December 26, 2019 
Yesterday, all my troubles seemed so far away
more..
Now it looks as granting they're here to stoppage
url
Quickly, I'm not half the mankind I worn to be
Reply samalakay
5:45 AM on December 25, 2019 
Samokatlon â?? инÑ?еÑ?неÑ?-магазин Ñ?поÑ?Ñ?ивнÑ?Ñ? Ñ?оваÑ?ов
Ð?нÑ?еÑ?неÑ? магазин Samokatlon â?? Ñ?Ñ?о один из немногиÑ? магазинов, коÑ?оÑ?Ñ?й пÑ?едлагаеÑ? ваÑ?емÑ? вниманиÑ? каÑ?еÑ?Ñ?веннÑ?е Ñ?оваÑ?Ñ? по вÑ?годнÑ?м Ñ?енам. СÑ?еди Ñ?иÑ?окого аÑ?Ñ?оÑ?Ñ?именÑ?а Ñ?оваÑ?ов, вÑ? Ñ?можеÑ?е найÑ?и Ñ?амÑ?е Ñ?азнообÑ?азнÑ?е Ñ?оваÑ?Ñ? длÑ? акÑ?ивного Ñ?поÑ?Ñ?а:

Ñ?кейÑ?боÑ?дÑ?;
велоÑ?ипедÑ?;
Ñ?амокаÑ?Ñ?;
дополниÑ?елÑ?нÑ?е комплекÑ?Ñ?Ñ?Ñ?ие;

Ñ?амокаÑ? деÑ?Ñ?кий Ñ?Ñ?еÑ?колеÑ?нÑ?й Ñ?о Ñ?кладной Ñ?Ñ?Ñ?кой
https://samokatlon.ru/
Reply velomorkat
5:01 AM on December 16, 2019 
Ð?Ð?Ð?Ð?Ð?Ð?РÐ?Ð?Т - магазин велоÑ?ипедов, велоакcеÑ?Ñ?Ñ?аÑ?ов и велозапÑ?аÑ?Ñ?ей

Ð?адÑ?внÑ?е Ñ?анки Ð?елгоÑ?од кÑ?пиÑ?Ñ?
https://velomarket31.ru/
Reply Richardtef
5:48 PM on December 8, 2019 
Ð?аÑ?а Ñ?иÑ?меннаÑ? Ñ?лÑ?жба пеÑ?евозки оÑ?ганизована длÑ? Ñ?ого, Ñ?Ñ?обÑ? наÑ?им заказÑ?икам бÑ?ло Ñ?добно. У наÑ?ей Ñ?иÑ?мÑ? Ð?Ð?Ð? ЧебокÑ?аÑ?Ñ? имееÑ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?аÑ? Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?лÑ?нÑ?Ñ? и Ñ?обÑ?Ñ?веннÑ?й паÑ?к авÑ?омобилей. Ð?аÑ?а знамениÑ?аÑ? междÑ?наÑ?однаÑ? компаниÑ? гоÑ?ова Ñ?овеÑ?Ñ?иÑ?Ñ? доÑ?Ñ?авкÑ? пÑ?одÑ?кÑ?а длÑ? ваÑ? в опÑ?ималÑ?ное вÑ?емÑ?. Ð?лÑ? Ñ?Ñ?ой Ñ?ели пÑ?оÑ?Ñ?о закажиÑ?е Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?лÑ?гÑ?. Ð? Ñ?Ñ?ом Ñ?лÑ?Ñ?ае ваÑ?е изделие бÑ?деÑ? доÑ?Ñ?авлено невеÑ?оÑ?Ñ?но Ñ?оÑ?но и бÑ?Ñ?Ñ?Ñ?о. Ð?ожно без пÑ?облем Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?ваÑ?Ñ? на Ñ?воевÑ?еменное Ñ?опÑ?овождение, оÑ?менное каÑ?еÑ?Ñ?во пеÑ?аÑ?и и индивидÑ?алÑ?нÑ?е Ñ?еÑ?ениÑ?.
пакеÑ? подаÑ?оÑ?нÑ?й бÑ?мажнÑ?й


Ð?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?емимÑ?Ñ? пÑ?едоÑ?Ñ?авиÑ?Ñ? вам, Ñ?икаÑ?нÑ?й Ñ?оваÑ? и Ñ?еÑ?виÑ?. Ð?аÑ? знаÑ?иÑ?елÑ?нÑ?Ñ? Ñ?азмеÑ?ов запаÑ? изделий(обеÑ?Ñ?оÑ?ной бÑ?маги) на Ñ?оÑ?говом Ñ?кладе, бÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?й обоÑ?оÑ? заказов, великолепное обÑ?лÑ?живание новÑ?Ñ? клиенÑ?ов и не оÑ?енÑ? болÑ?Ñ?ие Ñ?енÑ? даеÑ? возможноÑ?Ñ?Ñ? покÑ?паÑ?Ñ? бÑ?мажнÑ?Ñ? Ñ?голкаÑ?и вÑ?ем. Ð?Ñ?ганизаÑ?иÑ? импоÑ?Ñ?иÑ?Ñ?еÑ?, изгоÑ?овлÑ?еÑ?, а Ñ?акже Ñ?еализÑ?еÑ? лÑ?бÑ?е видÑ? Ñ?паковки( подаÑ?оÑ?нÑ?Ñ? пакеÑ?ов).
Reply JeremyFab
12:59 PM on December 5, 2019 
Ð?Ñ?ем пÑ?ивеÑ?! пÑ?иколÑ?нÑ?й Ñ? ваÑ? Ñ?айÑ?!
Ð?аÑ?ел обÑ?иÑ?нÑ?Ñ? базÑ? кино: Ñ?моÑ?Ñ?еÑ?Ñ? Ñ?илÑ?мÑ? мелодÑ?амÑ? онлайн Ñ?оÑ?оÑ?его каÑ?еÑ?Ñ?ва беÑ?плаÑ?но
ТÑ?Ñ?: молодежнÑ?е комедии лÑ?Ñ?Ñ?иÑ? Ñ?моÑ?Ñ?еÑ?Ñ? 18 комедии Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?кие Ñ?моÑ?Ñ?еÑ?Ñ? беÑ?плаÑ?но в Ñ?оÑ?оÑ?ем Ñ?ейÑ?инг 2018
ТÑ?Ñ?: http://kinofly.xyz/7424-v-rossiyu-prihodit-kinomarafon-marvel.htm
l Ð? РоÑ?Ñ?иÑ? пÑ?иÑ?одиÑ? киномаÑ?аÑ?он Marvel Ñ?моÑ?Ñ?еÑ?Ñ? онлайн беÑ?плаÑ?но
Ð?деÑ?Ñ?: http://kinofly.xyz/1772-pyatyy-element-the-fifth-element-1997.htm
l
Reply Michaeltob
7:50 AM on December 4, 2019 
Ð?лекÑ?андÑ? Ð?Ñ?Ñ?кин Ñ?одилÑ?Ñ? в Ð?оÑ?кве 6 иÑ?нÑ? 1799 г. Ð?н Ñ?оÑ? вмеÑ?Ñ?е Ñ?о Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?ей Ñ?еÑ?Ñ?Ñ?ой и младÑ?им бÑ?аÑ?ом. Ð?одÑ?обнее в Ñ?ндекÑ?е.
Reply KevinFuh
1:32 PM on December 1, 2019 
herbal mood stabilizer http://www.brandschutz-wiki.de/adderall.html remedial english

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.